Biblioteka "Sarvaš Gabor" Ada

header photo


Kapcsolat


Címünk:
Szarvas Gábor Könyvtár 24430 Ada, Felszabadulás tér 3/A, Szerbia

Telefon:
Könyvtár: 024/851-115
Igazgatóság: 024/851-615

Elektronikus elérhetőségeink:
www.biblada.org
biblioteka.ada@gmail.com

Igazgató:
Barna Kolozsi Valéria
Telefon:
+381 69 151 6156

Nyitva tartás


Szeptember 1-től június 30-ig:
Hétfő: 8:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 16:00
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 16:00
Szombat: 8:00 – 12:00


Július 1-től augusztus 31-ig:
Hétfő: 8:00 – 13:00
Kedd: 8:00 – 13:00
Szerda: 8:00 – 13:00
Csütörtök: 8:00 – 13:00
Péntek: 8:00 – 13:00
Szombat: zárva

Állami és a törvényben meghatározott vallási ünnepeken a könyvtár zárva tart. (Ünnepnapokon zárva.)

Szolgáltatásaink


Az adai Szarvas Gábor Könyvtár olyan dokumentumokat szerez be, dolgoz fel, tárol és tesz hozzáférhetővé, amelyek a helyi lakosság és az Adán tanuló diákság érdekeit szolgálják. Számos lehetőséget kínál az olvasóközönség számára. Célunk, hogy egyéneket és csoportokat egyaránt bátorítsunk a könyvekhez, információhoz, tudáshoz való korlátlan hozzáféréshez. A Szarvas Gábor Könyvtár nyilvános közkönyvtárként működik és online kapcsolatban van a Szirén könyvtári rendszeren keresztül számos vajdasági és magyarországi könyvtárral.
A könyvtár saját gyűjteményéből azok a dokumentumok kölcsönözhetőek, amelyek nincsenek helyben használathoz kötve. A tudományos kézikönyvek, a tájékozódást és a tájékoztatást szolgáló segédkönyvek és számítógépes adatbázisok az olvasóteremben használhatóak. Ugyanitt olvashatóak a napilapok, a hetilapok, a folyóiratok, valamint a helyi újság. A helyi tartalmú, helyi megjelenésű és helyi szerzőtől származó kiadványokat, kisnyomtatványokat a helytörténeti gyűjteményben őrizzük. A könyvtárban rendszeresek a különféle rendezvények, mint pl. : író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, irodalmi estek, előadások, pályázatok, kiállítások, ezek mind a kultúra szolgálatában állnak, illetve az irodalom és az olvasás népszerűsítését szolgálják. Az állomány gyarapításánál igyekszünk figyelembe venni a könyvtárhasználók igényeit. Erről valamint sok egyébről internetes honlapunkon a www.biblada.org címen tájékozódhat az olvasó.

A könyvtár története


A Szarvas Gábor Könyvtár története hivatalos jogi dokumentumok alapján 1957-től követhető nyomon. A XIX. század második felében megalakult olvasóegyletek, egyházi, polgári és iparos olvasókörök azonban a könyvtár elődjének tekinthetők. Ezek az olvasóegyletek szép könyvállománnyal rendelkeztek, állományuk egy része még ma is megvan. Az adai könyvtár jogi státusa 1957 óta többszöri változáson ment keresztül. Hol önálló jogi személyként létezett, többször azonban beolvadt a művelődési központba, s annak keretén belül mint a művelődési ház egyik tevékenységi ágazata működött. Önálló jogi státusát 1997-ben nyerte vissza, de tevékenységi köre változatlan maradt. Jelenleg a Szarvas Gábor Könyvtár Ada község művelődési életének központi intézménye. 2010 óta a könyvtár kiemelt jelentőségű művelődési intézmény a Szerb Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség nemzeti öntudatának a megőrzése és fejlesztése szempontjából. Tevékenysége a szokásos könyvtári tevékenységen túl a művelődési élet számos más területére - színházi előadások, képzőművészeti kiállítások, zenei rendezvények, filmvetítések és más tevékenységek szervezése – kiterjed és fontos szerepet játszik a művelődési téren tevékenykedő amatőr és civil szervezetekkel való kapcsolattartásban is.

Névadónkról


SZARVAS GÁBOR nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője (Ada 1832. márc. 22. - Budapest, 1895. okt. 12.). A szabadságharc idején nemzetőrnek jelentkezett, de fiatal kora miatt nem vették be. Ezután a bencés rendbe lépett, de 1852-ben érettségi után otthagyta a rendet és jogász lett, tanulmányait azonban betegsége miatt abba kellett hagynia.1858-ban tanár Egerben,1860-ban Baján, 1861-től 1869-ig Pozsonyban, közben letette a tanári vizsgát. 1869-től 1881-ig Pesten gimnáziumi tanár, 1879-től súlyos szembaj támadta meg. Már 1858-ban megjelentek tárcái a Hölgyfutárban, a Bajai Közlönyben és az Aldunai Lapokban közölt humoros írásokat Pap Rika álnéven. Az utóbbinak egy ideig társszerkesztője is volt. Országos hírnévre nyelvészeti munkásságával tett szert. Az MTA a magyar nyelv kutatását és művelését szolgáló folyóirat létesítésével bízta meg. Így indult meg 1872-ben a Magyar Nyelvőr, amelyben küzdött a magyartalan szóalkotások ellen, és kiváló etimológiai cikkeket írt. Az új folyóirat köré kiváló nyelvészek csoportosultak (Simonyi Zsigmond, Szinnyei József, Munkácsi Bernát stb.). Tagja volt a helsingforsi (helsinki) Finn-ugor társaságnak. A magyar nyelvművelés egyik kiemelkedő alakja volt. Állást foglalt az erőszakos nyelvújítás és az idegenszerű fordulatok ellen. Kutatásai során tisztázta a nyelvújítás határait. Budenz Józseffel és Szilády Áronnal szerkesztette a Nyelvemléktár I - III. kötetét (Bp., 1874 -75). A magyar igeidők című munkájával (1872) akadémiai jutalmat nyert. Simonyi Zsigmonddal együtt szerkesztette a Magyar Nyelvtörténeti Szótárat. Eredményes munkássága elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagjává választották. 1879-ben súlyos szembetegség támadta meg, látását teljesen elvesztette, 1881-ben nyugalomba vonult. F. m. : Magyartalanságok (Pest, 1867); A magyar igeidők (Pest, 1872); A magyar nyelvújításról (Bp., 1875); Magyar nyelvtörténeti szótár (IIII., Bp., 1890 - 93. Simonyi Zsigmonddal együtt, az MTA nagyjutalmát nyerte).

A könyvtár állománya


(2010. december végén)
Könyvek száma: 50.277
A magyar nyelvű állomány: 27.853
A szerb nyelvű állomány: 22.424
CD és DVD: 199
Napilapok: Magyar Szó, Dnevnik
Rendszeresen érkező folyóiratok: Hét Nap, Panoráma – Körkép, Képes Ifjúság, több folyóirat alkalmakként

HelyiségekFiókkönyvtáraink


Mohol

Törökfalu


Könyvtárhasználati szabályok


 1. Az adai Szarvas Gábor Könytár (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait elfogadja és betartja.
 2. A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos rongálása esetén az olvasó használati jogát a könyvtár vezetője azonnal felfüggesztheti.
 3. A könyvtár használata, szolgáltatásainak igénybe vétele beiratkozáshoz kötött. Beiratkozáskor tagsági díjat kell fizetni. A tagsági díj összegét az intézmény igazgatóbizottsága határozza meg. A tagsági díj érvényességi ideje egy év.
 4. A könyvtári tag beiratkozáskor olvasójegyet kap, amely az adott évre érvényes.
 5. Beiratkozáshoz szükséges személyi adatok:
  • vezeték- és utónév,
  • születési hely és idő,
  • lakcím vagy levelezési cím,
  • foglalkozás,
  • telefonszám, e-mail cím.
 6. Kölcsönzéskor az olvasójegyet fel kell mutatni.
 7. Az olvasó egyszerre legfeljebb 5 db könyvet kölcsönözhet, melyek olvasási határideje 4 hét.
 8. A könyvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve.
 9. A kölcsönzési határidő meghosszabbítását személyesen lehet kérni.
 10. Ha a kölcsönző a könyvet a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére levélben szólítja fel az olvasót. Ennek költségeit az olvasó téríti meg.
 11. Ha a kölcsönző a könyvet elvesztette, vagy megrongálta, akkor ugyanazzal a dokumentummal pótolni kell, vagy az értékét meg kell téríteni.
 12. Nem kölcsönözhet az, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.
 13. A könyvtár használati díj ellenében bárkinek biztosítja az internetszolgáltatást.
 14. Az internetet tilos üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre és mások munkájának zavarására vagy akadályozására használni.